ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู็เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50150000-3340

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นางเสนอ ศรีจันทร์ โทร 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลางสามารถได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวก 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินียทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นอันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภาระกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมและแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-29)

55.00

29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เป้าหมาย กำหนดออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน ดำเนินการได้ 3 ครั้ง รวม 337 คน ดังนี้ 1.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 2.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา 3.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้อนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รุ้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 5410/1800 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-28)

55.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดออกหน่วยตั้งแต่เดือน ก.พ.- ก.ค. 63 ออกหน่วยไปแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 2.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา 3.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ยกเลิกกิจกรรมที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรมในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการและขอปรับลดงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. กำหนดออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดออกหน่วยตั้งแต่เดือน ก.พ.- ก.ค. 63 ออกหน่วยไปแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 2.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา 3.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ยกเลิกกิจกรรมที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว กำหนดออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดออกหน่วยตั้งแต่เดือน ก.พ.- ก.ค. 63 ออกหน่วยไปแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 2.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา 3.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ยกเลิกกิจกรรมที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณร้อยละ 20 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว กำหนดออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดออกหน่วยตั้งแต่เดือน ก.พ.- ก.ค. 63 ออกหน่วยไปแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 2.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา 3.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว กำหนดออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง เป็าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดออกหน่วยตั้งแต่เดือน ก.พ.- ก.ค. 63 ออกหน่วยไปแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 2.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 106 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา 3.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-27)

17.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 โดยดำเนินการสำรวจรายการวัสดุแล้ว กำหนดออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง เป็าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดออกหน่วยตั้งแต่เดือน ก.พ.- ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน โดยกำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-26)

7.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยกำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยกำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการและขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานชุมชนและห้างฯ ร้าน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือถึงชุมชนและห้างฯ ร้าน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ทำแบบประเมินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนและเบิกจ่าย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3340

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3340

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **