ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50150000-3341

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิชาญ ธารเลิศ โทร 7378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องพื้นที่สีเขียว โดยให้มีการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม เป็นมหานครสีเขียวและเป็นเมืองน่าอยู่ สำนักงานเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว จึงได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ และดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงเพื้นที่สีเขียวเดิม โดยจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนต้นที่ตาย เพื่อความร่มรื่นสวยงาม

50150600/50150600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 3. เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง มลภาวะในอากาศ 4. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ 5. เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 6. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 7. เพื่อเป็นการซ่อมแซมต้นไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

เป้าหมายของโครงการ

ผลผลิต ร้อยละของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 7 ตร.ม./คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 14 ไร่ 20 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 140.50 ของเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง และปลูกต้นไม้เพื่อซ่อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุและต้นไม้ พร้อมเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกซ่อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่งประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารย์ในการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างปรับลดงบประมาณและแก้ไขรายละเอียดโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 สำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวในระบบของกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 3 แห่ง รวม 4 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา (จากเป้าหมายรายเขต 5 ไร่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ปัจจุบันชะลอการใช้งบประมาณดำเนินโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาด ผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 4 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 88 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5ไร่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-26)

25.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ และระหว่างเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2562 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือ สวนหย่อมทางเข้าวัดหนองจอก ขนาดพื้นที่ 30 ตร.วา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-24)

15.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด ไตรมาส 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานขออนุมัติเงินประจำงวดกับสำนักงบประมาณฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานในระบบที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3341

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3341

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0772

ตัวชี้วัด : 5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **