ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50150000-3342

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางเสนอ ศรีจันทร์ โทร. 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัว

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้ 3. เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น-ระยะยาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และเขตใกล้เคียง จำนวน 5 วิชาๆ ละ 20 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานเขตหนองจอก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/7/2563 : .ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 5410/1799 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดำเนินการได้ 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-28)

50.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกกิจกรรมบางส่วนและขอปรับลดงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกตัวชี้วัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณร้อยละ 20 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-26)

45.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้ ต้องชะลอการดำเนินกิจกรรมไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง 2. หลักสูตรการทำขนมไทย 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือ ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง 2. หลักสูตรการทำขนมไทย 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือ ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-27)

18.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือ ก.พ. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขั้นตอน รายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-26)

12.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือ ก.พ. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจรายการวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือ ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ/รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อบรมวิชาอาหารว่าง0
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:อบรมวิชาการสานตระกร้าพลาสติก
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:อบรมทำขนมไทย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:อบรมการแปรรูปสมุนไพร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **