ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปลูกไม้ยืนต้นของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตหนองจอก : 50150000-3343

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายประสาน มะมา โทร. 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงในเขตหนองจอก ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมส่งเสริมการเกษตร)ให้เป็นภารกิจของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาระบบการส่งเสริมการเกษตรในชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยการเพิ่มศักยภาพของชุมชน ในการวางแผนและพัฒนาตนเอง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และวางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การปลูกต้นไม้ใหญ่ในชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ให้คุณประโยชน์มากมาย รวมถึงให้เกิดความสวยงาม ลดภาวะความร้อน ในเมือง ลดมลพิษทางอากาศ และเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)ในเรื่อง “การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่างได้แก่ ป่าสำหรับไม้ใช้สอย ป่าสำหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น ป่าสำหรับเชื้อเพลง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ สำนักงานเขตหหนองจอก ได้เห็นความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของไม้ยืนต้นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับชุมชน เขตหนองจอก และกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการปลูกไม้ยืนต้นของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตหนองจอก

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขตหนองจอก และกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)ในเรื่อง การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เป้าหมายของโครงการ

ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่เอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า 75 ต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ จำนวน 2 ครั้ง ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขต จำนวน 2 ครั้ง รวม 140 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้นให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตหนองจอก ทั้ง 8 แขวง ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก 2. กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เป้าหมาย 120 ต้น ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บริเวณลำคลองลำเกาะเลา จำนวน 89 ต้น โดยมี ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขว ชุมชน เอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2 อบรมและกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงลำต้อยติ่ง และวัดลำต้อยติ่ง ผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน ปลูกไม้ยืนต้น 120 ต้น อยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้นให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตหนองจอก ทั้ง 8 แขวง ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก 2. กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เป้าหมาย 120 ต้น ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บริเวณลำคลองลำเกาะเลา จำนวน 89 ต้น โดยมี ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขว ชุมชน เอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดอบรมและกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงลำต้อยติ่ง และวัดลำต้อยติ่ง ผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน ปลูกไม้ยืนต้น 120 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-28)

60.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้นให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตหนองจอก ทั้ง 8 แขวง ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก 2. กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เป้าหมาย 120 ต้น ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บริเวณลำคลองลำเกาะเลา จำนวน 89 ต้น โดยมี ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขว ชุมชน เอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เลื่อนกำหนดอบรมครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้นให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตหนองจอก ทั้ง 8 แขวง ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก 2. กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เป้าหมาย 120 ต้น ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บริเวณลำคลองลำเกาะเลา จำนวน 89 ต้น โดยมี ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขว ชุมชน เอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดอบรมครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้นให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตหนองจอก ทั้ง 8 แขวง ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก 2. กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เป้าหมาย 120 ต้น ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บริเวณลำคลองลำเกาะเลา จำนวน 89 ต้น โดยมี ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขว ชุมชน เอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดอบรมครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้นให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตหนองจอก ทั้ง 8 แขวง ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก 2. กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เป้าหมาย 120 ต้น ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บริเวณลำคลองลำเกาะเลา จำนวน 89 ต้น โดยมี ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขว ชุมชน เอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดอบรมครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้นให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตหนองจอก ทั้ง 8 แขวง ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก 2. กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เป้าหมาย 120 ต้น ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บริเวณลำคลองลำเกาะเลา จำนวน 89 ต้น โดยมี ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขว ชุมชน เอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดอบรมครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้นให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตหนองจอก ทั้ง 8 แขวง ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก 2. กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เป้าหมาย 120 ต้น ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บริเวณลำคลองลำเกาะเลา จำนวน 89 ต้น โดยมี ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขว ชุมชน เอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-12-27)

32.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น กำหนดปลูกครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-26)

30.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ยืนต้น ให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตหนองจอก ทั้ง 8 แขวง ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงทั้ง 8 แขวง และเตรียมจัดอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ เรื่อง การปลูกไม้ยืนต้นและการดูแลรักษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคม เขตหนองจอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดและวางแผนการดำเนินโครงการ จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เตรียมการอบรมและดำเนินการจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุป ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการ ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3343

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3343

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0791

ตัวชี้วัด : จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ต้น : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ต้น : 140.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
140.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **