ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย : 50150000-3344

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอก จึงจัดระบบเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน วัสดุรีไซเคิล ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ โดยนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บ และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่ใช้ไม่ได้ส่งไปสถานีขนถ่ายมูลฝอย

50150600/50150600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของตน 2. เพื่อจัดระบบการเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บอย่างชัดเจน 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมรณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19) -ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.4 ตัน โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 14.15 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2.85 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 11.3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5 แห่ง ปริมาณขยะรวม 6.14 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.59 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ จากหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 4 แห่ง ได้ปริมารขยะจำนวน 5.73 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่/แผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศประชาสัมพันธืนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานในระบบที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3344

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3344

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **