ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม : 50150000-3347

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนพพร ผ่องสะอาด โทร 7378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม" ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ ช่วยคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด เพื่อความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี

50150600/50150600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกห้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย 3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการประชุม กรรมการชุมชน สถานึกษา ศาสนสถาน หรือสำนักงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 2. จัดทำป้ายประกาศห้ามท้งขยะมูลฝอยในที่ว่างที่สาธารณะหรือริมถนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองจอก 3. จัดกิจกรรมรณรงค์แจกประกาศสำนักานเขตหนองจอก เรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : จัดกิจกรรมส่งเสริมฯ ผู้แทนชุมชน คณะครู นักเรียน ในการคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโชน์ในชุมชน โรงเรียน ณ บริษัท วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรร 5 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง ชุมชน 1 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง ชุมชน 2 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 รณรงค์แยกขยะตามหลัก 3Rs และนำมาใช้ประโยชน์แลกต้นไม้ จำนวนน 2 แห่งคือ ชุมชนเคหะฉลองกรุง และรพ.เวชการุณย์รัศมิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่/แผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงานในระบบตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3347

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3347

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **