ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก : 50150000-3349

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายประสาน มะมา โทร. 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพข้าวดี และเก็บรักษาไว้ได้นาน และช่วยให้เกษตรกรชะลอการขายข้าวหรือขายข้าวในช่วงเวลาข้าวถูกและเลือกเวลาในการขายข้าวเปลือกในช่วงระยะที่ข้าวมีราคาสูง ดังนั้นเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเก็บรักษาข้าวเปลือกคือ เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก สำนักงานเขตหนองจอก ได้เห็นความสำคัญในการเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรให้ได้ยาวนานขึ้นเป็นการชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงราคาตกต่ำและขายข้าวเปลือกในช่วงราคาสูงหรือเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวเพื่อจำหน่ายเป็นข้าวสารจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อรอการจำหน่าย พร้อมที่จะนำไปแปรสภาพเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย อันจะส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวให้มีราคาสูงขึ้น

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาแปรสภาพเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย 3.1.2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกให้ยาวนานขึ้น เพื่อรอการจำหน่ายในช่วงราคาข้าวเปลือก ราคาถูก และขายในช่วงราคาแพงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3.1.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้มีราคาสูงขึ้น โดยการแปรรูปให้เป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย 3.1.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อการจำหน่าย

เป้าหมายของโครงการ

จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/00725 เรื่อง สำนักงานเขตหนองจอกขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-27)

5.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 รอหนังสือจากสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-26)

5.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-27)

5.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท ผลคืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563 ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณใหม่เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารอบที่ 2 ของงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-27)

5.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท ผลคืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563 ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-27)

5.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว นำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของเขตแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอโครงการ เพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ผลการดำเนินการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3349

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3349

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **