ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนคลองเก้า สำนักงานเขตหนองจอก : 50150000-3351

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางยุวดี บุญเปี่ยม โทร 7378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประดับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม

50150600/50150600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. เพื่อกำหนดจุดพักขยะ ป้ายผิดกฎหมาย และกวดขันการฝ่าฝืนกฎหมายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทำความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนคลองเก้าไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนคลองเก้าอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยและ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : สำนักงานเขตหนองจอกได้ดำเนินโครงการพัฒนาฯ ถนนคลองเก้า ครบทั้ง 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. ปรับภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน พร้อมทั้งปลูกต้นอินทผาลัม จำนวน 9 ตัน เพื่อเป็นอัตลักษณ์ประจำถนน 3. ปรับเปลี่ยนจุดพักขยะ และจัดทำคอกรับทิ้งขยะอินทรีย์สำหรับประชาชนในชุมชน 4. กวดขัน ตักเตือน ปรับ ป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ วันละ 2 ครั้ง 5. กวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่ วันละ 2 ครั้ง 6. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. จัดระเบียบ Street Funiture ปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง 8. สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ครั้งที่ 1 จำนวน 110 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.60 ครั้งที่ 2 จำนวน 116 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.40 บาท เฉลี่ยความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 86.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก้า และเตรียมปลูกต้นอินทผาลัมเพื่อเป็นอัตลักษณ์ประจำถนนคลองเก้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ไหล่ถนนคลองเก้า เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างพัฒนาทำความสะอาดและปลูกไม้ดอกไม้ประดับพื้อปรับภูมิทัศน์พื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big cleaning day ถนนคลองเก้าครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนพัฒนาถนนคลองเก้าและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า และกำหนดจัดกิจกรรม Big cleaning day ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการถ่ายภาพถนนคลองเก้าเพื่อเป็นข้อมูลวางแผนการดำเนินการและเป็นหลักฐานก่อนดำเนินโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของถนน โดยมีภาพถ่ายประกอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/ขอนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่/แผนการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3351

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3351

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0790

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **