ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50150000-3353

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวคหวรรณวนัช พิพัฒมงคลสกุล โทร 7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อาสาสมัครฯ เขตหนองจอก 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อาสาสมัครฯ เขตหนองจอก ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครฯ เขตหนองจอก

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-29)

50.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด วันที่ 2 และ วันที่ 9 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-27)

40.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : เลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : จะดำเนินกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด รุ่นใหม่เสร็จเรียบร้อย และอยู่ระหว่างการขอเงินงวดเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : ดำเนินการรับสมัครประชาชนเป็น อสย. รายใหม่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : จัดเตรียมรายชื่ออสย.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการโครงการตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3353

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3353

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0798

ตัวชี้วัด : ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **