ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 : 50150000-3355

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

93.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 93.00

นางสาววิภาวดี ภัทรธิติพันธุ์ 7374

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี บำรุงท้องที่ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับได้ใช้บังคับมานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รัฐจึงพิจารณายกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับและบังคับใช้กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตหนองจอกจึงมีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเขตหนองจอกมีพื้นที่ประมาณ 236.261 ตารางกิโลเมตร มีที่ดินรายแปลง 104,725 แปลง จำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ ประมาณ 63,764 หลัง ฝ่ายรายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตหนองจอก มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เห็นควรจัดทำโครงการแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เขตหนองจอก ขึ้น

50150500/50150500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตหนองจอก ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตหนองจอก อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตหนองจอก ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2. สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตหนองจอกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 3.สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13,530 ราย จากจำนวนผู้ที่ต้องเสียภาษี 13,530 ราย คิดเป็น 100% และตรวจสอบการรับชำระเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :1. เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 2. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายแปลง แต่แจ้งการประเมินภาษีเป็นรายคนไม่สอดคล้องกัน 3. จำนวนบุคลากร ปริมาณงาน และระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน ประกอบกับระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่พร้อม 4. กฎหมายยังขาดความชัดเจน 5. ข้อมูลกรรมสิทธิ์ และราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ได้รับจากสำนักงานที่ดิน ไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลในระบบ ptax.info รวมภาษีทั้งสิ้น 11,321,666.80 บาท รวมเอกสารทั้งสิ้น 12,729 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-23)

85.00

23/7/2563 : ลงข้อมูลในระบบ ptax.info จำนวนแปลงที่ดิน 40,729 แปลง จำนวนรายการสิ่งปลูกสร้าง 8,438 แปลง จำนวนห้องชุด 1,511 ห้อง บันทึกข้อมูลเพื่อแจ้งการประเมินภาษีฯ 12,157 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลในระบบ propertees Tax (Ptax) รายละเอียดดังนี้ จำนวนแปลงที่ดิน 42,109 แปลง จำนวนรายการสิ่งปลูกสร้าง 7,663 แปลง จำนวนห้องชุด 1,511 ห้อง เป้าหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 80,000,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ ptax.info สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5,799 (House ID) ที่ดิน จำนวน 27,858 แปลง อาคารชุด จำนวน 1,511 ห้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-24)

55.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตหนองจอก - ลงบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ ptax.info ยอดประมาณการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตหนองจอก - ลงบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ properties Tax ยอดประมาณการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตหนองจอก - ลงบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ properties Tax ยอดประมาณการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตหนองจอก - ลงบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ taxmap.bangkok - แจ้งแบบ ภ.ด.ส. 4 อาคารชุด

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตหนองจอก - ลงบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ taxmap.bangkok - แจ้งแบบ ภ.ด.ส. 4 อาคารชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการพร้อมทั้งเสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติ พร้อมทั้งทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีร้องขอ
:10%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 6
:ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จัดเก็บ
:10%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 7
:แจ้งการประเมิน
:10%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 8
:รับอุทธรณ์ภาษี
:10%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินคดี ฟ้อง ยึด อายัด
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 11
:จัดส่งข้อมูลรายงานให้สำนักการคลัง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3355

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3355

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0792

ตัวชี้วัด : 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
93.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **