ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการบริการจัดเก็บไขมัน : 50150000-3386

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "การจัดเก็บไขมัน" ขึ้น

50150600/50150600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร ใช้บริการการจัดเก็บไขมันของสำนักงานเขต 2. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้สถานประกอบการ ร้านอาหารและประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยการแยกทิ้งไขมันออกจากขยะทั่วไป 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บไขมันหรือติดตั้งบ่อดักไขมัน

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้สถานประกอบการที่มีบ่อดักไขมันให้ความร่วมมือในการบริการจัดเก็บไขมันอย่างน้อยร้อยละ 50 2. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการจัดเก็บไขมันมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ให้บริการจัดเก็บไขมัน จำนวน 20 ราย 37 ลบ.ม. เป็นเงิน 9250 และเดือนกันยายน 2563 ให้บริการเก็บไขมัน 17 ราย 30 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,500 บาท รวมให้บริการเก็บไขมันในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 153 ราย 257 ลบ.ม. เป็นเงิน 64,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บไขมันตามสถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชนได้ 10 ราย จำนวน 17 ลบ.ม. ค่าบริการรวม 4,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บไขมันตามสถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชนได้ 11 ราย จำนวน 17 ลบ.ม. ค่าบริการรวม 4,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บไขมันตามสถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชนได้ 9 ราย จำนวน 14 ลบ.ม. ค่าบริการรวม 3,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บไขมันตามสถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชนได้ 17 ราย จำนวน 27 ลบ.ม. ค่าบริการรวม 6,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ให้บริการจัดเก็บไขมัน จำนวน 10 ราย รวม 15 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เป็นเงิน 3,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้บริการจัดเก็บไขมัน จำนวน 17 ราย รวม 23 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 19 ลบ.ม. เป็นเงิน 4,750 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียม จำนวน 4 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 ให้บริการจัดเก็บไขมัน จำนวน 15 ราย รวม 28 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 24 ลบ.ม. เป็นเงิน 6,000 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียม จำนวน 4 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 ให้บริการจัดเก็บไขมัน จำนวน 18 ราย รวม 26 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 19 ลบ.ม. เป็นเงิน 4,750 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียม จำนวน 7 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ให้บริการจัดเก็บไขมัน จำนวน 16 ราย จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 17 ลบ.ม. เป็นเงิน 4,250 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียม จำนวน 6 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ให้บริการจัดเก็บไขมันจากสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ปริมาตร 9 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่/แผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และจัดเก็บไขมัน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงานในระบบที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3386

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3386

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **