ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเขตหนองจอก : 50150000-3389

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวภาสินี มิตรอารีย์ โทร 7390

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย 1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทาง การแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-29)

85.00

9/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-30)

50.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-29)

30.00

29/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวคนเป็นจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-27)

30.00

27/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก..ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวคนเป็นจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-29)

30.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวคนเป็นจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาสังคม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมวลชน ต้องให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจึงจะดำเนินการต่อได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่แต่ละชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนมุัติและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่แต่ละชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:คัดเลือกชุมชนเข้ารับการอบรมการทำแผนพัฒนาชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการอบรมการทำแผนพัฒนาชุมชน
:60%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3389

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3389

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0780

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **