ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50150000-6434

สำนักงานเขตหนองจอก : (2566)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุผู้พิการฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควรส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองจอกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมการป้องกันการบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชน ผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าวมีแนวทางการปฏิบัติงานโดยศูนย์บริการด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต

50151000/50151000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตหนองจอก 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต 2.5 สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานครในระดับเขตรวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและรวบรวมข้อมูล เอกสารสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมระดับเขต จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 3.1.1 อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 คน 3.1.2 อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 คน 3.2 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม 3.3 เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะ ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อันจะนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-01-03)

30.00

03/01/2566 : ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 4 อัตรา
:100%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-6434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-6434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **