ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มิติที่ 3.3) : 50160000-3143

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอัญชลี คงวัฒนาศักดิ์ชัย (5608)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตธนบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการ ประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้สำนักงานเขตธนบุรีสามารถพัฒนาการบริการประชาชนให้ดีที่สุด สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งตอบสนองตัวชี้วัตของกรุงเทพมหานคร มิติที่ 3.3

50160100/50160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1)เพื่อพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2)เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากขึ้น 3)เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ

เป้าหมายของโครงการ

1)ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขต ระดับคะแนน 5 คะแนน 2)สามารถพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีคะแนนความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 4.305

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-28)

80.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรับผลสรุปการประเมินความพึงพอใจจากนิด้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : นิด้ามาทอดแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ สำนักงานเขตธนบุรีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอรับผลการประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานการปรับปรุงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการในหัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อย 2 อันดับแรก และรอรับการประสานงานจาก นิด้า เพื่อทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในปรเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยสุดมาปรับปรุง ได้แก่ 1. ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตให้มีข้อมูลเป็นปัจจบัน และ 2. แจ้งข้อมูลเรื่องที่จอดรถไม่มีบริการและแจ้งจุดจอดรถเอกชนบริเวณใกล้เคียงหากมีความจำเป็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-26)

70.00

26/3/2563 : ได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ได้รับค่าเฉลี่ยจากการสำรวจ 4.395 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสุงสุดเรื่องเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความพึงพอใจน้อยที่สุดเรื่องการดุแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : ผู้รับจ้างจากกองงานผู้ตรวจราชการประสานสำนักงานเขตเพื่อเข้ามาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 เป้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563: - กองงานผู้ตรวจราชการได้ปรับแก้แบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานเขตพิจารณาถ่วงน้ำหนักคะแนนในแต่ละข้อคำถามตามภารกิจของสำนักงานเขตตามที่กองงานผู้ตรวจได้มีหนังสือประสานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เข้ามาทอดแบบสอบถามประชาชนผู้มาใช้บริการที่ สำนักงานเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : สำนักงานเขตธนบุรีได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ และสำนักงานเขตธนบุรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อปรับปรุงแก้ไขแบบสำรวจความพึงพอใจในที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนิด้าปรับปรุงแบบฟอร์มอีกครั้งหนึ่งตามความเห็นของที่ประชุมและนำเข้าพิจาณาของคณะกรรมการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ศึกษารายละเอีด ผลการสำรวจความพึงพอใจในปีงบประมาณที่ผ่านมา นำเอาข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ศึกษารายละเอีด ผลการสำรวจความพึงพอใจในปีงบประมาณที่ผ่านมา นำเอาข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3143

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3143

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0792

ตัวชี้วัด : (มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 6

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **