ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50160000-3150

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุจรรยา เวสสุวรรณ โทร. 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้ระบุให้มีการพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีพลังสำหรับการพัฒนาด้วยตนเอง เปิดโอกาสและให้อำนาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชุมชน ตามกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดให้มีโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้งบประมาณจัดทำโครงการ/กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของชุมชนได้ด้วยตนเองและตรงตามเป้าหมายเป็นการช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเกิดจากเบื้องล่าง (BOTTOM UP) โดยประชาชน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาในด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ อนามัยและคุณภาพชีวิต - คณะกรรมการชุมชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในการเป็นผู้บริหารงานและจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน - คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

- เชิงปริมาณ ให้ชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรีซึ่งจัดตั้งตามประกาศกรุงเทพมหานคร จำนวน 44 ชุมชน สามารถเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000 บาทต่อเดือน มี 16 ชุมชน 2.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201 - 500 หลังคาเรือน เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500 บาทต่อเดือน มี 21 ชุมชน 3.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000 บาทต่อเดือน มี 7 ชุมชน - เชิงคุณภาพ กรรมการชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 36 ชุมชน เป้นเงิน 132,314.84 บาท, เดือนกันยายน 2563 จำนวน 3 ชุมชน เป็นเงิน 6,827.65 บาท รวมเป็นเงิน 139,142.49 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

24/08/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมิถุนายน 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 ชุมชน เป้นเงิน 117,560 บาท, เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 36 ชุมชน เป็นเงิน 247,516.98 บาท รวมเป็นเงิน 365,076.98 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-20)

83.00

20/07/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 ชุมชน เป็นเงิน 118,785.23 บาท, เดือนมิถุนายน 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 17 ชุมชน เป้นเงิน 111,321.95 บาท รวมเป็นเงิน 230,107.18 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนเมษายน 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 141,810.65 บาท, เดือนพฤษภาคม 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 18 ชุมชน เป้นเงิน 121,565.-บาท รวมเป็นเงิน 263,375.65 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-21)

67.00

21/05/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมีนาคม 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 21 ชุมชน เป็นเงิน 143,195.-บาท, เดือนเมษายน 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 16 ชุมชน เป้นเงิน 96,434.-บาท รวมเป็นเงิน 239,629.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-24)

58.33

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 ชุมชน เป็นเงิน 122,050.34 บาท, เดือนมีนาคม 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 13 ชุมชน เป้นเงิน 84,250.-บาท รวมเป็นเงิน 206,300.34 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 117,903.75 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 2) จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 139,803.91 บาท, เดือนมกราคม 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 ชุมชน เป็นเงิน 137,575 บาท, เดือนมกราคม 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 17 ชุมชน เป็นเงิน 135,000 บาท รวมเป็นเงิน 412,378.91 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.34 (2020-01-23)

33.34

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 2) จำนวน 12 ชุมชน เป็นเงิน 89,312.25 บาท และเดือนธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 1) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 112,290 บาท รวมเป็นเงิน 201,602.25 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ครั้งที่ 1) จำนวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 157,895 บาท แล้วเสร็จ, (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุมชน เป็นเงิน 7,500 บาท แล้วเสร็จ, เดือนพฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 1) จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 115,406.48 บาท แล้วเสร็จ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,801.42 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-22)

16.67

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง รับรองจำนวนบ้านในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว, กำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากชุมชน เพื่อเตรียมเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการรับรองจำนวนหลังคาเรือนของชุมชน เพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 44 ชุมชน ในพื้นที่เขตธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกเดือน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรุปการดำเนินกิจกรรมตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3150

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3150

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **