ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50160000-3151

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมเกียรติ สกุลแก้ว โทร. 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการกีฬา เนื่องจากมีความสำคัญและเป็นความต้องการของประชาชน จึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับเป็นสถานที่ให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การจัดกิจกรรมนันทนาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสโมสรกีฬาเป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนและเยาวชน โดยส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาต่างๆ การจัดหาทีมนักกีฬาเป็นตัวแทนของสโมสรกีฬา สำนักงานเขตธนบุรี ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกรุงเทพมหานครและภารกิจของสำนักงานเขตในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเขตประจำลานกีฬา การจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและกิจกรรมการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานในลานกีฬาเขตธนบุรี ขึ้น

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พัฒนาร่างกายและจิตใจของประชาชนและเยาวชนให้เล่นกีฬาอย่างมีมาตรฐาน - เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย - เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของสโมสรกีฬาธนบุรีในการแข่งขันกีฬา กทม. ฟุตซอลลีก

เป้าหมายของโครงการ

- จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาเขตธนบุรี - จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาธนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี, รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี - จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 20 ลาน - ประชาชนผู้ใช้บริการลานกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการให้บริการลานกีฬา การจัดกิจกรรมของสำนักงานเขตธนบุรี ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 80,136.- บาท, เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 68,040.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

24/08/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 82,026.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-20)

83.00

20/07/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 79,380.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 82,026.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-21)

67.00

21/05/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 55,566.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-24)

58.33

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 81,648.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 68,040.- บาท, เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 69,520.-บาท เพื่อมอบให้แก่ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี และเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี, 15 ปี, 18 ปี และรุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี ณ ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตธนบุรี ซึ่งเดิมกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 82,026 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.34 (2020-01-23)

33.34

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 75,222 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 34,020 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-22)

16.67

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 43,092.-บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเขตธนบุรี จำนวน 4 อัตรา เรียบร้อยแล้ว, ศึกษาโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาประจำลานกีฬาเขตธนบุรี
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จำนวน 4 รุ่น
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมพัฒนาลานกีฬาขั้นพื้นฐาน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3151

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3151

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **