ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50160000-3152

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวรวุฒิ โทไข่ษร โทร. 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่นปู่ย่า ตายาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน สังคมไทย สามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน รวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขึ้น - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน - เพื่อรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุไว้เผยแพร่ - เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

เป้าหมายของโครงการ

- เชิงปริมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากชมรมผู้สูงอายุทุกชมรมและตามชุมชนต่างๆ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 70 คน - เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนหลังเสร็จสิ้นโครงการและอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาสู่สังคมไทย - ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของสำนักงานเขตธนบุรี ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/08/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมฯ ส่งคืนเงินงบประมาณที่เหลือ เป็นเงิน 7,800.-บาท เข้างบกลาง เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-20)

83.00

20/07/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งแต่เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งแต่เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-21)

67.00

21/05/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งแต่เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-24)

58.33

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งแต่เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา, เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ เป็นเงิน 2,200.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.34 (2020-01-23)

33.34

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-22)

16.67

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรและส่งหนังสือเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/ติดตามประเมินผลเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามลำดับขั้น
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3152

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3152

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **