ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50160000-3153

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุจรรยา เวสสุวรรณ โทร. 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากหน้าที่ความรับผิดชอบและงานนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความมั่นคงในชีวิตรวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต คุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ พร้อมทั้งน้อมนำนโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ในด้านการพึ่งตนเอง ทำให้จำเป็นต้องมีการจัดจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อสนับสนุนการทำงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และการปฏิบัติงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และช่วยปฏิบัติงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง ได้แก่ 1. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตธนบุรี - ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของสำนักงานเขตธนบุรี ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 48,878.- บาท, เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 48,182.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

24/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 47,488.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-20)

83.00

20/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 48,878.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 47,488.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-21)

67.00

21/05/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 48878.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-24)

58.33

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 49,572.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 47,488.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 49,572 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.34 (2020-01-23)

33.34

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 46,516.-บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 47,880.-บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-22)

16.67

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 48,562.-บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา เพื่อดำเนินการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ต่างๆ เช่น รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ, รับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด, ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี, ทุนการศึกษา, ทุนประกอบอาชีพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์, เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3153

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3153

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **