ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร : 50160000-3154

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ชลดา พิลาวัลย์ โทร. 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งหวังในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งวัฒนธรรม สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นในทุกพื้นที่สํานักงานเขตภายในกรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจที่สําคัญในการเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประชาชนในท้องถิ่น และเผยแพร่สู่ประชาชนที่สนใจ สํานักงานเขตธนบุรีโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทําโครงการกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรี ให้สามารถพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจําเขตโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสําหรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่ผู้ที่สนใจสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ประวัติความเป็นมา และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านการท่องเที่ยวต่อไป

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรี ให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน อันเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในพื้นที่ - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรีให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังปัญญาของประชาชนในชุมชน - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน ในการร่วมบริหารจัดการ อันเป็นการสร้างพลวัตรในการดําเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

- มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ - จำนวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 16,733.65 บาท แล้วเสร็จ, เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 15,876.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

24/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 18,404.37 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-20)

83.00

20/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 15,790.90 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 17,891.59 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-21)

67.00

21/05/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 11,441.65 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-24)

58.33

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 16,516.38 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 16,435.94 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 17,911.07 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.34 (2020-01-23)

33.34

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 16,425.89 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 17,076.88 บาท, จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 27,076.88 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.68 (2019-11-22)

16.68

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 17,833.42 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตธนบุรี (ตั้งอยู่บริเวณอาคารเรียนพุทธศาสนาฯ ชั้น 3 วัดประยุรวงศาวาส)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3154

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3154

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **