ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50160000-3155

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุจรรยา เวสสุวรรณ โทร. 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้เท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าว มีแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรูปแบบการทำงานร่วมกับสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคมและสำนักต่างๆ โดยผ่านทางศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยการจ้างบุคลากร 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ระดับเขต ด้วยการประสานการมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตธนบุรี ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการครอบครัวในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3.อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 4.อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุม ทั่งถึงและเป็นธรรม - เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะ ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อันจะนำไปสู่ครอบครัว ที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป - ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของสำนักงานเขตธนบุรี ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 42,998.- บาท, เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 42,302.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

24/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 41,260.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-20)

83.00

20/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 42,998.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 41,260.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-21)

67.00

21/05/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 42,998.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-24)

58.33

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 43,692.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 41,608.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 40,564 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.34 (2020-01-23)

33.34

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 32,786.-บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 33,810 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-22)

16.67

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 34,151 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 อัตรา เพื่อดำเนินการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ต่างๆ เช่น รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ, รับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด, ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี, ทุนการศึกษา, ทุนประกอบอาชีพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์, เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานฯ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3155

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3155

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **