ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50160000-3156

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ณัฐสุดา นุกูลกาญจนาสาคร โทร. 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง โดยมุ่งหวังให้เศรษฐกิจพื้นฐานภายในสังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนภายในชุมชนมีความมั่นคงทางการเงิน สนับสนุนการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว และส่งเสริมการออม เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จึงจัดโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงรุกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี ให้สามารถเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินของตนเองและครอบครัว อันเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แขวงทั้ง 7 แขวงของสำนักงานเขตธนบุรี ได้รับความรู้ด้านการบริหารเงินออม สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว ให้สามารถเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินที่ดี อันเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

เป้าหมายของโครงการ

ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ภาคสนามเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่แขวงทั้ง 7 แขวงของเขตธนบุรี จำนวน 15 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/08/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เหลือจำนวน 2 ครั้ง ส่งคืนเงินงบประมาณที่เหลือ เป็นเงิน 5,736.-บาท เข้างบกลาง เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-20)

83.00

20/07/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เหลือจำนวน 2 ครั้ง (23-24 มีนาคม 2563) ไปจนกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะอยู่ในสถานการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เหลือจำนวน 2 ครั้ง (23-24 มีนาคม 2563) ไปจนกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะอยู่ในสถานการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-21)

67.00

21/05/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เหลือจำนวน 2 ครั้ง (23-24 มีนาคม 2563) ไปจนกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะอยู่ในสถานการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-24)

58.33

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี รวม 8 ครั้ง ในวันที่ 2,4,9,11,16,18,23,24 มีนาคม 2563, ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี แล้วเสร็จ รวม 6 ครั้ง ในวันที่ 2,4,9,11,16,18 มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนตรอกเทวดา, ชุมชนตากสินสัมพันธ์, โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ และพื้นที่ชุมชนแขวงบางยี่เรือ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดประดิษฐาราม, ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ, โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ และพื้นที่ชุมชนแขวงหิรัญรูจี วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย, ชุมชนวัดบางสะแกใน, โรงเรียนวัดกันตทาราราม และพื้นที่ชุมชนแขวงตลาดพลู วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนสองร้อยห้อง, ชุมชนสายสัมพันธ์, โรงเรียนวัดกระจับพินิจ และพื้นที่ชุมชนแขวงบุคคโล วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนเกื้อวิทยา, ชุมชนวัดราชวรินทร์, โรงเรียนวัดบางน้ำชน และพื้นที่ชุมชนแขวงสำเหร่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนกุฎีจีน, ชุมชนโรงคราม, โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ และพื้นที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 15,000.-บาท, เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เหลือจำนวน 2 ครั้ง (23-24 มีนาคม 2563) ไปจนกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะอยู่ในสถานการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี รวม 8 ครั้ง ในวันที่ 2,4,9,11,16,18,23,24 มีนาคม 2563, เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฯ เป็นเงิน 19,264.-บาท แล้วเสร็จ, ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี แล้วเสร็จ รวม 6 ครั้ง ในวันที่ 2,4,9,11,16,18 มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนตรอกเทวดา, ชุมชนตากสินสัมพันธ์, โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ และพื้นที่ชุมชนแขวงบางยี่เรือ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดประดิษฐาราม, ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ, โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ และพื้นที่ชุมชนแขวงหิรัญรูจี วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย, ชุมชนวัดบางสะแกใน, โรงเรียนวัดกันตทาราราม และพื้นที่ชุมชนแขวงตลาดพลู วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนสองร้อยห้อง, ชุมชนสายสัมพันธ์, โรงเรียนวัดกระจับพินิจ และพื้นที่ชุมชนแขวงบุคคโล วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนเกื้อวิทยา, ชุมชนวัดราชวรินทร์, โรงเรียนวัดบางน้ำชน และพื้นที่ชุมชนแขวงสำเหร่ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนกุฎีจีน, ชุมชนโรงคราม, โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ และพื้นที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี รวม 8 ครั้ง ในวันที่ 2,4,9,11,16,18,23,24 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.34 (2020-01-23)

33.34

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-22)

16.67

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการออกหน่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตามกำหนดการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลเพื่อนำเสนอตามลำดับขั้น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3156

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3156

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **