ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50160000-3157

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุจรรยา เวสสุวรรณ โทร. 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล รวมทั้งให้กรุงเทพมหานครส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดให้มีและดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขต และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งและดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการรวมกลุ่ม การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของสภาเด็กและเยาวชนเขต - เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการศึกษาดูงานเป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบ ในเชิงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัด จำนวน 1 วัน แก่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 40 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คน รวม 45 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 7,560.- บาท แล้วเสร็จ, เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 7,560.- บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

24/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-20)

83.00

20/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-21)

67.00

21/05/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-24)

58.33

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 1,500 บาท แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 1,500 บาท แล้วเสร็จ, เตรียมดำเนินงานตามโครงการ (นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสิงห์บุรี) ในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.34 (2020-01-23)

33.34

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 4,914 บาท แล้วเสร็จ, เตรียมดำเนินงานตามโครงการ (นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสิงห์บุรี) ในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 7,560 บาท แล้วเสร็จ, เตรียมดำเนินงานตามโครงการ (นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสิงห์บุรี) ในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-22)

16.67

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 7,560 บาท แล้วเสร็จ, เตรียมดำเนินงานตามโครงการ (นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสิงห์บุรี) ในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา, ศึกษาโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือน 6 ครั้งๆ ละ 1 วัน
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต
:34%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3157

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3157

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **