ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิค : 50160000-3158

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมเกียรติ สกุลแก้ว โทร. 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 21,500 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่ 1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,000 บาท 2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 5,000 บาท 3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 4,000 บาท 4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 5,000 บาท 5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 4,500 บาท จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 3 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 5,500 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่ 1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,250 บาท 2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 2,000 บาท 3. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-24)

92.00

24/08/2563 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 22,000 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่ 1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,000 บาท 2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 4,750 บาท 3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 4,750 บาท 4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 4,750 บาท 5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 4,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-20)

83.00

20/07/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 10,000 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่ 1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 1,750 บาท 2. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 3,000 บาท 3. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 2,250 บาท 4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 3,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 จะกลับสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-21)

67.00

21/05/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 จะกลับสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-24)

58.33

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 12,750 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่ 1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 1,750 บาท 2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 2,750 บาท 3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 2,750 บาท 4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 2,750 บาท 5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 2,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 23,000 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่ 1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,000 บาท 2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 5,000 บาท 3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 5,000 บาท 4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 5,000 บาท 5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 5,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 5 ลาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 24,500 บาท แล้วเสร็จ ได้แก่ 1. ลานแอโรบิครวมน้ำใจพระราม 3 เป็นเงิน 3,500 บาท 2. ลานแอโรบิคสุทธาราม เป็นเงิน 5,500 บาท 3. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู เป็นเงิน 5,500 บาท 4. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) เป็นเงิน 5,000 บาท 5. ลานแอโรบิคใต้สะพานตากสิน - เพชรเกษม เป็นเงิน 5,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.34 (2020-01-23)

33.34

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-22)

16.67

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3158

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3158

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **