ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50160000-3164

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพรทิพย์ สวาวสุ(5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การบริโภคอาหารในปัจจุบัน นับได้ว่าต้องเสี่ยงต่ออันตรายจากสรพิษ ซึ่งเจือปนอยู่กับอาหาร ประเภทผักมากขึ้น สาเหตุจากเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นปริมาณความต้องการอาหารจึงเพิ่มขึ้นตามตัว ผู้ผลิตคือเกษตรกรจึงต้องเพิ่มปริม่าณการผลิตในขณะที่พื้นที่ยังเท่าเดิม เกษตรกร จึงต้องหาวิธีการเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มปุ๋ยและสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูำพ้ืชเพิ่มตาม เป็นปัจจัยให้เกิดการตกค้างของสารเคมีทั้งจาก ในดินและผลผลิตทางการเกษตร โดยผู้บริโภคเป็นผู้ได้รับสารเคมีที่ตกค้างมากับผลผลิตโดยไม่ได้ตั้งใจ กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายคัดเลือกโรงเรียนที่มีพื้นที่พอเพียงและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรในโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการผักดีไม่มีสารพิษ-ธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการเลือกการบริโภคที่มีคุณภาพจากการได้ฝึกปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการเรียน และนำผลผลิตมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ส่วนผลผลิตที่เหลือนำไปขายให้กับนักเรียนครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้เป็นทางเลือกการบริโภคอาหารที่ดีไม่มีสารพิษอีกทางหนึ่ง โรงเรียนวัดบางสะแกในเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนให้ได้เข้าร่วมโครงการผักดีไม่มีสารพิษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 และในปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการปลูกผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาล โดยไม่ใช้ปุ็ยเคมีหรือสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ได้นำพืชผักที่เป็นผลผลิตมา ใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นระยะ ๆ ส่วนที่เหลือได้นำไปจัดจำหน่ายกับครู บุคลากร ในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเองได้

เป้าหมายของโครงการ

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดบางสะแกในมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม 2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พึ่งพาตนเองได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : ดำเนินกิจกรรมเดือน เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามที่โรงเรียนระบุจนถึงเดือน เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามที่โรงเรียนระบุจนถึงเดือน เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-26)

40.00

26/1/2563 : จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-24)

60.00

24/12/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการและเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3164

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3164

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **