ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50160000-3165

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวณัฏฐรี เพชรน้อย 5617

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่กรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งการกระจายสินค้า แหล่งวัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมีอยู่หลากหลายช่องทาง ส่งผลให้แหล่งจำหน่ายอาหารก่อนถึงมือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครยังคงพบความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ในวัตถุดิบอาหาร และยังคงพบปัญหาการเกิดพิษภัยในอาหารทั้งการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือการนําสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในอาหาร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีการใช้ในปริมาณที่สูง สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

50160400/50160400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ 2.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง อาหาร และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัยให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2.4 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือ ของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัยเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ร่วมมือและตระหนักในเรื่องอาหารที่สะอาดปลอดภัย 2.5 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-27)

85.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-26)

80.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2. เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,600 บาท 3.เบิกค่าเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 27 ก.พ.63 เป็นเงิน 2,500 บาท 4.เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 12,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-26)

55.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2. เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 3,600 บาท 3.เบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร จำนวน 20,000 บาท 4.เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในการล้างตลาด ซึ่งจะจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ในวันที่ 27 ก.พ.63 เป็นเงิน 7,465 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2. เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 4,800 บาท 3.จัดกิจกรรมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 พร้อมเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,500 บาท และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม 990 บาท 4.สนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยการจัดนิทรรศการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการให้กับโรงเรียน เป็นเงิน 5,984 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร และตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2. เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 4,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร และตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน เชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท และโรงอาหารในโรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผน พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา และให้ความรู้ แนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบปรุง และผู้สัมผัสอาหาร
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3165

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3165

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0779

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.9400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
37.02

100 / 100
2
67.94

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **