ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50160000-3170

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนัชชา กู่โบราณ (5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือและยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากวิชาลูกเสือและยุวกาชาดมีการพัฒนาขึ้นทั้งในด้านหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติต่างๆ อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือ และ ยุวกาชาดยังอำนวยประโยชน์ต่อกลุ่มกองลูกเสือโรงเรียนและยุวกาชาดโรงเรียนและสังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ลูกเสือยุวกาชาดจะต้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกันประกอบกับกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายที่จะปลูกฝังความมีระเบียบวินัยแก่เยาวชนโดยใช้กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตธนบุรี จำนวน 1 รุ่น เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดมีทักษะ มีความรู้ความสามารถและเสริมสร้างกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ให้พัฒนายิ่งขึ้น นอกจากลูกเสือและยุวกาชาดจะได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีแล้ว ยังสามารถปฏิบัติภารกิจเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย และยังสามารถนำความรู้ ความสามารถไปช่วยตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพให้ลูกเสือและยุวกาชาดมีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2. เพื่อให้การปฏิบัติและถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3. เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีความรู้ ความสามารถและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนากิจกรรมลูกเสือในกองลูกเสือ และกิจกรรมยุวกาชาดในกองยุวกาชาด ตลอดจนช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดของตน 4. เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ รู้จักเสียสละ อดทน มีความเข้มแข็ง และรู้จักแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 5. เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือที่ดีอย่างถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

1. ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการฝึกอบรม จะมีความสามารถพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดในกลุ่ม หรือลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนของตนเองได้ต่อไป 2. ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : โรงเรียนอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตจัดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ-หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-26)

10.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จองค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร(จอม-ประจญ นพเกตุ) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3170

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3170

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **