ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50160000-3172

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกุลิสรา วงศ์สมอ (5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพหมานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตธนบุรีจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักการศึกษา

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อทราบปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 2. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าวัสดุในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน/สื่อการเรียนการสอน 4. เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 ผู้บริหารและข้าราชการครูทุกคนของทุกโรงเรียน จำนวน 278 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 1.2 ผู้บริหารและข้าราชการครูทุกคนของทุกโรงเรียนได้ร่วมกันตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 1.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ๑๗ โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน/ สื่อการเรียนการสอน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 โรงเรียนทั้ง ๑๗ โรงเรียนสามารถนำผลการสัมมนาไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 2.2 หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ของทุกโรงเรียนได้รับการตรวจสอบทบทวนให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 2.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน/สื่อการเรียนการสอน 2.4 โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : โรเรียนอยู่ระหว่างการแก้ไขฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-30)

10.00

30/3/2563 : โรงเรียนเบิกจ่ายในแต่ละรายการ จำนวน 3 โรงเรียน และบางโรเรียนอยู่ระหว่างการแก้ไขฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-25)

10.00

25/2/2563 : โรงเรียนเบิกจ่ายในแต่ละรายการ จำนวน 11 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-26)

10.00

26/1/2563 : โรงเรียนเบิกจ่ายในแต่ละรายการ จำนวน 12 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : เบิกจ่ายในแต่ละรายการ จำนวน 7 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-28)

40.00

28/10/2562 : อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3172

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3172

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **