ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50160000-3174

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววรรณวิชนี ปานป้อง(5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธืขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เ็ด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการคคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินของทางราชการ และความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในสังกรุงเทพมหานครด้วย สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติเหตุ และภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรีอย่างต่อเนื่อง

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี 2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน 3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเีรียน ข้าราชกาาครูและบุคลากรในโรงเรียน 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรีให้ครบ ๑๗ โรงเรียน 2. ด้านคุณภาพ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-25)

60.00

25/08/2563 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ส.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/07/2563 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/06/2563 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มี.ค.-เม.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-30)

20.00

30/3/2563 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ม.ค.-ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-25)

20.00

25/2/2563 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3174

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3174

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **