ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน : 50160000-3176

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเบญจมาศ เต็งรำพึง (5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโีครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จนมาถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้บรืหาร กรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อให้ด้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน และเตรียมความพร้อม กับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและ ประเทศ ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม ให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนในภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาจีนของนักเรียนมีความต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาภาษาจีน โรงเรียนกันตทาราราม พิจรราแล้วเห็นสมควร ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 17 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 2. ด้านคุณภาพนักเรียนในสังกัดสนำักงานเขตธนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 โรงเรียน สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : จัดการเรียนการสอนและสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-08-25)

57.00

25/08/2563 : จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเบิกจ่ายได้ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/07/2563 : จัดการเรียนการสอนตามปกติในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/06/2563 : พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 63) - ประสานโรงเรียนแจ้งครูผู้สอนเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน มี.ค. 63 (บางโรงเรียน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-26)

30.00

26/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บุคคลภายนอกเข้าสอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัด เดือน พ.ย. 2562 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-25)

15.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติตัวบุคคลและค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3176

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3176

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **