ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองโกบ๊อ 2 จากคลองด่านถึงซอยรัชดาภิเษก 1 : 50160000-3179

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

64.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 64.00

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพรางบริเวณที่เป็นลำกระโดงมีสภาพตื้นเขิน เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

1.ก่อสร้างเขื่อน คสล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบ D30-15 กว้างประมาณ 3.60-4.60 ม.หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 56 ม. รวม 2 ฝั่ง 2.สร้างบันไดหน้าเขื่อน ตามแบบ S1 สลับเป็นฟันปลา ทั้ง 2 ฝั่ง จำนวน 2 แห่ง 3.งานขุดดินขนย้ายออกไปทิ้ง ปริมาณดิน 114 ลบ.ม. 4.งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 56 ม. 5.สร้างราวเหล็กกันตกตามแบบ R5 ยาว 56 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-03-30)

64.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเสาเข็มและเทพื้นทางเดินแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำนั่งร้านเตรียมงานตอกเข็มพืด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-01-24)

56.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเตรียมเข้างาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-20)

55.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างยืนยันราคาเรียบร้อยแล้ว ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 30 ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-30)

40.00

10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ วันที่ 15 ต.ค. 62 รอผู้รับจ้างยืนยันราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและอนุม้ติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3179

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3179

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0776

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **