ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร : 50160000-3181

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภกฤต สูนโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันพื้นที่เขตธนบุรี ประสบปัญหาด้านการจราจรและอุบัติภัยจากยานพาหนะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะ ผู้ขับขี่ยวดยานขาดวินัยจราจร และผู้เดินเท้าไม่เคารพกฎหมาย ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมกันรณรงค์ช่วยเหลือด้านการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนบริเวณจุดตัดทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง และจุดอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน จะต้องมีการดูแลการจราจรเป็นพิเศษ เพราะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความระมัดระวัง ไร้เดียงสา ไม่มีวุฒิภาวะในการดูแลตัวเอง สำนักงานเขตธนบุรีได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรขึ้น เพื่อใช้กำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมอาสาจราจรเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร้องขอ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

50160900/50160900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน และจุดที่การจราจรหนาแน่น - เพื่อเพิ่มความอุ่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน - เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

เป้าหมายของโครงการ

จัดอาสาจราจร จำนวน 300 ครั้ง/คน/ปี คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรแก่ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ร้องขอ บริเวณจุดตัด ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-22)

95.00

22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน สิงหาคม 2563 ดำเนินการ ได้ 40 ครั้ง เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการได้ 40 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-23)

90.00

23/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน กรกฎาคม 2563 ดำเนินการ ได้ 38 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน มิถุนายน 2563 ดำเนินการ ได้ 42 ครั้ง หมายเหตุ โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน พฤษภาคม 2563 ดำเนินการ ได้ 38 ครั้ง หมายเหตุ โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-24)

70.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน เมษายน 2563 ดำเนินการ ได้ 42 ครั้ง หมายเหตุ โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการ ได้ 44 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ ได้ 38 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน มกราคม 2563 ดำเนินการ ได้ 44 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการ ได้ 36 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ ได้ 42 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน ตุลาคม 2562 ดำเนินการ ได้ 42 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3181

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3181

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0775

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3 : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **