ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง : 50160000-3185

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายนวพัฒน์ ศรีสมศักดิ์ โทร.5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพและมีระบบระบายน้ำที่ดี คือการดำเนินการจัดการปัญหาขยะบริเวณคู คลอง การบริหารจัดการน้ำในคลองให้สามารถไหลเข้าออกได้ มีความสะอาด ไม่เน่าเสีย และมีสภาพภูมิทัศน์ริมคลองทีดี

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลดปริมาณขยะในคลอง และมีการระบายน้ำที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

คลองได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติ และมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจคู คลอง ที่จะดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลองบริเวณคลองกุฎีจีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจคู คลอง ที่จะดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมเดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลองบริเวณคลองวัดกัลยาณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจคู คลอง ที่จะดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจคู คลอง ที่จะดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3185

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3185

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0776

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **