ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50160000-3186

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่า ทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า 2.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

เป้าหมายของโครงการ

1.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2.ผลสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : 31/08/2563 : 1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจรับ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจรับ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท ได้ผูู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) และเร่งรัด (ครั้งที่ 2) ผู้รับจ้างเข้าหน้างาน ผู้รับจ้างตอกเสาเข็ม หล่อแบบราง งานรางน้ำคอนกรีต งานฝาปิดทางเท้า งานเทพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 21 ส.ค.63 ตรวจรับ 26 ส.ค. 63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 4. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) ผู้รับจ้างเทบ่อพัก จำนวน 8บ่อ โรยหินคลุกถนน และเทแอสฟัลต์ ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงานวันที่ 29 มิ.ย.63 ตรวจรับงานวันที่ 2 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 5.ซ่อมแซมบ่อน้ำพุและระบบไฟฟ้าบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 429,400 บาท อนุมัติจ้าง 20 ก.ค.63 ลงนามในสัญญาวันที่ 31 ก.ค.63 ดำเนินการตามสัญญา 40% สูบน้ำสระน้ำพุ พร้อมลงน้ำยาขัดล้าง จำนวน 4 แห่ง สระใหญ่ และสระเล็ก 8 แห่ง ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ตรวจรับงานวันที่ 9 กันยายน 2563 เบิกจ่ายเงินแล้ว 6.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอุโมงค์ทางเดินวงเวียนใหญ่ วงเงิน 190,900 บาท อนุมัติจ้าง 17 ก.ค.63 ลงนามในสัญญา 31 ก.ค. 63 ดำเนินการตามสัญญา 100% ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 28 ส.ค. 63 ตรวจรับงาน 2 ก.ย.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 7.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทอดไทย 33 ช่วงจากบ้านเลขที่ 555/5 ถึงบ้านเลขที่ 695 วงเงิน 187,425 บาท ลงนามในสัญญา 17 ส.ค.63 ดำเนินการตามสัญญา 40% ทำ TACK COAT 525 ตร.ม. (ครั้งที่ 1) ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ตรวจรับงานวันที่ 8 กันยายน 2563 เบิกจ่ายเงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : 1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจรับ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจรับ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท ได้ผูู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) และเร่งรัด (ครั้งที่ 2) ผู้รับจ้างเข้าหน้างาน ผู้รับจ้างตอกเสาเข็ม หล่อแบบราง งานรางน้ำคอนกรีต งานฝาปิดทางเท้า งานเทพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 21 ส.ค.63 ตรวจรับ 26 ส.ค. 63 4. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) ผู้รับจ้างเทบ่อพัก จำนวน 8บ่อ โรยหินคลุกถนน และเทแอสฟัลต์ ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงานวันที่ 29 มิ.ย.63 ตรวจรับงานวันที่ 2 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 5.ซ่อมแซมบ่อน้ำพุและระบบไฟฟ้าบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 429,400 บาท อนุมัติจ้าง 20 ก.ค.63 ลงนามในสัญญาวันที่ 31 ก.ค.63 ดำเนินการตามสัญญา 40% สูบน้ำสระน้ำพุ พร้อมลงน้ำยาขัดล้าง จำนวน 4 แห่ง สระใหญ่ และสระเล็ก 8 แห่ง 6.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอุโมงค์ทางเดินวงเวียนใหญ่ วงเงิน 190,900 บาท อนุมัติจ้าง 17 ก.ค.63 ลงนามในสัญญา 31 ก.ค. 63 ดำเนินการตามสัญญา 100% ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 28 ส.ค. 63 ตรวจรับงาน 2 ก.ย.63 7.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทอดไทย 33 ช่วงจากบ้านเลขที่ 555/5 ถึงบ้านเลขที่ 695 วงเงิน 187,425 บาท ลงนามในสัญญา 17 ส.ค.63 ดำเนินการตามสัญญา 40% ทำ TACK COAT 525 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

29/07/2563 : 1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจรับ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจรับ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท ได้ผูู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) และเร่งรัด (ครั้งที่ 2) ผู้รับจ้างเข้าหน้างาน ผู้รับจ้างตอกเสาเข็ม หล่อแบบราง 4. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) ผู้รับจ้างเทบ่อพัก จำนวน 8บ่อ โรยหินคลุกถนน และเทแอสฟัลต์ ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งงานวันที่ 29 มิ.ย.63 ตรวจรับงานวันที่ 2 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 5.ซ่อมแซมบ่อน้ำพุและระบบไฟฟ้าบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงิน 429,400 บาท อนุมัติจ้าง 20 ก.ค.63 6.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอุโมงค์ทางเดินวงเวียนใหญ่ วงเงิน 190,900 บาท อนุมัติจ้าง 17 ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : 1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจรับ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจรับ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท ได้ผูู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) และเร่งรัด (ครั้งที่ 2) ผู้รับจ้างเข้าหน้างาน 4. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) ผู้รับจ้างเทบ่อพัก จำนวน 8บ่อ โรยหินคลุกถนน และเทแอสฟัลต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-28)

75.00

28/05/2563 : 1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจรับ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจรับ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท ได้ผูู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1) 4. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ผู้ควบคุมงานทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-24)

55.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจรับ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจรับ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท ได้ผูู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 4. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 19 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจรับ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจรับ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา 4. ซ่อมแซมซอยวุฒากาศ 19 อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 28 ม.ค.63 ตรวจรับ 3 ก.พ.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63 ตรวจรับ 15 ม.ค.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว 3. ซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยศรีภูมิแยก 3 วงเงิน 470,700 บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-24)

45.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 24 ม.ค.63 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62.ดำเนินการตามสัญญา 100% ส่งงาน 10 ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

2019-12-25 :.อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท ขออนุมัติจ้างวันที่ 25 พ.ย.62 ลงนามในสัญญาวันที่ 6 ธ.ค.62 ดำเนินการตามสัญญา 60% 2. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเงิน 483,000 บาท ขออนุมัติจ้างลงวันที่ 13 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา 19 ธ.ค.62..

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-29)

25.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักในพื้นที่เขตธนบุรี ในวงเงิน 453,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3186

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3186

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **