ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 : 50160000-3187

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สภาพผิวทางและท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุด ต้องปรับปรุงผิวทางให้อยู่ให้สภาพใช้งานได้ดี

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ซอยดังกล่าวเป็นซอยสาธารณประโยชน์ สภาพขอบบ่อพักและฝาบ่อพักชำรุดทรุดโทรมเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร

เป้าหมายของโครงการ

งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝารางวี -รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักเดิมพร้อมขนย้ายออกไปทิ้ง จำนวน 35 บ่อ -สร้างขอบบ่อพักรางวี จำนวน 35 บ่อ -สร้างฝาบ่อพักรางวี จำนวน 35 บ่อ งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาเรียบ -รื้อขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักเดิมพร้อมขนย้ายออกไปทิ้ง จำนวน 48 บ่อ -สร้างขอบบ่อพักฝาเรียบ จำนวน 48 บ่อ -สร้างฝาบ่อพักรางวี จำนวน 48 บ่อ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-30)

100.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อขอบบ่อพักพร้อมสร้างขอบบ่อพักรางวีเพิ่มเติมอีก 5 บ่อ และรื้อขอบบ่อพักพร้อมสร้างขอบบ่อพักฝาเรียบ จำนวน 48 บ่อแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตรวจรับงานวันที่ 18 มีนาคม 2563 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-27)

65.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อขอบบ่อพักพร้อมสร้างขอบบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-01-24)

56.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-25)

55.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 16 ต.ค.62.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-30)

45.00

10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการวันที่ 23 ก.ย. 62 ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 16 ต.ค.62 , ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3187

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3187

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **