ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล : 50160000-3189

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพสีของโรงเรียน และรางน้ำที่หลุดร่อน รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุด ให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในการใช้งาน

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เนื่องจากสภาพสีโรงเรียนมีสภาพเก่า สีหลุดร่อน ทำให้มีมลภาวะที่ไม่ดีต่อนักเรียน 2.รางน้ำรั่ว และหลุดร่อน อาจเกิดอันตราย หรือตกหล่นได้ 3. ปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้

เป้าหมายของโครงการ

1. ทาสีภายใน ภายนอก อาคาร 1 และ 2 2. งานรางระบายน้ำฝน 3. ปรับปรุงห้องน้ำชาย ชั้น 2 อาคาร 3

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/06/2563 : ทาสีภายใน-ภายนอกแล้วเสร็จ งานรางระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ ปรับปรุงห้องน้ำชายแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 2 มิ.ย.63 ตรวจรับงานวันที่ 8 มิ.ย.63 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/05/2563 : ติดตั้งหน้าต่างกรอบอลูมิเนียมห้องน้ำ อาคาร 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-24)

75.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทำระบบไฟฟ้า อาคาร 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทาสีภายใน ภายนอก อาคาร 1 และ 2 แล้วเสร็จ เปลี่ยนรางระบายน้ำแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องที่ปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-01-24)

56.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเตรียมเข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-25)

55.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 16 ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-30)

45.00

10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการวันที่ 23 ก.ย.62 ประกาศผลผู้เสนอราคา วันที่ 16 ต.ค.62 ขออนุมัติจัดจ้างวันที่ 16 ต.ค. 62, รอตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3189

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3189

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **