ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดบางสะแกนอก : 50160000-3190

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องนาฏศิลป์ ห้องพุทธศาสนา ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรองรับการขยายการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งยังมีห้องเรียนไม่เพียงพอ และให้โรงเรียนสามารถใช้ประดยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อใช้เป็นห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องนาฏศิลป์ ห้องพุทธศาสนา ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรองรับการขยายการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งยังมีห้องเรียนไม่เพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอาคารอนกประสงค์ 3 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : รวบเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : ฉาบปูนภายนอกแล้วเสร็จ ทาสีภายนอก ปูกระเบื้อง ติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตรวจรับงานวันที่ 19 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/07/2563 : ฉาบปูนภายในแล้วเสร็จ ฉาบปูนภายนอก 80% งานสี งานฝ้า ปูกระเบื้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/06/2563 : ฉาบปูนภายใน (ผนัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/05/2563 : ก่ออิฐ แล้วเสร็จ ดำเนินการทำระบบไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-24)

62.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เทพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ เทพื้นชั้นหลังคาแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ เริ่มเทคานชั้น 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-02-27)

58.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้ออาคารเดิม เตรียมงานเจาะเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-24)

55.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอส่งมอบพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-25)

55.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 30 ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-30)

40.00

10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการวันที่ 25 ก.ย.62 รอผู้รับจ้างยืนยันราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3190

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3190

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **