ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธินิมิตร : 50160000-3192

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัย และลดฝุ่นละอองจากสีที่หลุดร่อน

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เป็นอันตรายต่อนักเรียน 2.สีหลุดร่อน ทำให้เกิดฝุ่น เป็นอันตรายกับระบบหายใจ 3.ปรับปรุงระบบน้ำทิ้ง ภายในโรงอาหาร 4. หลังคามีน้ำรั่ว 5.พื้นหน้าห้องน้ำอนุบาลทรุดตัว และกระเบื้องแตก

เป้าหมายของโครงการ

1. ปูกระเบื้องห้องพยาบาลและห้องเรียนอนุบาล 2/2 2. ทาสีภายใน อาคาร 3 3. ติดตั้งรางน้ำฝนอาคาร 1 4. ปูพื้นกระเบื้อง อาคาร 2

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-30)

100.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องเรียนอนุบาลแล้วเสร็จ ทาสีภายนอกอาคารเรียน 3 แล้วเสร็จ ปรับปรุงอาคารเรียน 1 แล้วเสร็จ ส่งงาน 5 มีนาคม 2563 ตรวจรับงาน 11 มีนาคม 2563 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-27)

65.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานสีภายนอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ดำเนินการทำโครงหลังคา เนื้อที่ 56 ตร.ม. ทำโครงผนัง เนื้อที่ 19 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-25)

55.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 25 ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-30)

40.00

10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ วันที่ 23 ก.ย.62 ประกาศผลผู้เสนอราคา 25 ต.ค.62 ขออนุมัติจัดจ้าง วันที่ 25 ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3192

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3192

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **