ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ : 50160000-3193

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้นักเรียนมีห้องไว้จัดกิจกรรมต่าง ๆ และซ่อมแซมหลังคาที่มีสภาพชำรุด เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ 2.หลังคาเดิมมีสภาพชำรุด และไม่มีรางน้ำฝน ประกอบกับวัสดุมุงทึบแสง ทำให้หน้าห้องน้ำมีความสว่างน้อย 3. โถนั่งเดิมชำรุดเสียหาย 4.เพื่อใช้เดินเวลาฝนตกระหว่างอาคารเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น -ปรับปรุงห้องประชุม -ปรับปรุงด้านหน้าอาคาร -ปรับปรุงอาคารเรียนตึก 4 ชั้น -ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-30)

100.00

30/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-27)

90.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น ห้องประชุม อาคารเรียนตึก 4 ชั้น ห้องน้ำอนุบาล ด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 3 กพ.63 ตรวจรับ 7 กพ.63 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ทำโครงหลังคาคุมทางเดินเข้าอาคาร เนื้อที่ 34 ตร.ม. และทำโครงหลังคาคุมทางเดินห้องน้ำ เนื้อที่ 45 ตร.ม. ติดตั้งแอร์ จำนวน 5 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-25)

55.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 16 ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-30)

45.00

10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการวันที่ 23 ก.ย.62 ประกาศผลผู้เสนอราคาวันที่ 16 ต.ค.62 ขออนุมัติจัดจ้างวันที่ 16 ต.ค.62, รอตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3193

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3193

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **