ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50160000-3195

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจินตนา นนทะคำจันทร์ 5617

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตราย จากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาขนในพื้นที่ ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนวทางการดำเนินงาน และร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาสูบให้รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถานที่ราชการ สถานศึกษา และสถานที่สาธารณะ เพื่อจัดสถานที่ กำกับดูแลให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ประกอบกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูบบุหรี่ได้เข้าถึงการบำบัดรักษา ในการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตธนบุรีปลอดภัยจากควันบุหรี่

50160400/50160400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตธนบุรี 2.เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตธนบุรี ได้รับความรู้ในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ 2. สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ที่ได้รับการอบรม ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

28/05/2563 : ตามที่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผล กระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอน โดยไม่ให้ปรับลดงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว และหมวดสาธารณูปโภค ประกอบกับสถานการณ์โรคโควิด -19 จึงไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก จึงได้ส่งคืนงบประมาณเป็นเงินจำนวน 386,225 บาท (หนังสือที่ กท 5504/296 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง ส่งคืนงบประมาณหลังการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร )

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด -19 จึงไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด -19 จึงไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 เบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 20 คน เป็นเงิน 12,025 บาท เบิกค่าเลี้ยงรับรองกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 1,750 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,775 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3846/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขต (สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) อยู่ระหว่างการ จัดประชุมคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ ของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ ระดับเขต
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ระดับเขต
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ สถานประกอบการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมการรณรงค์เขตปลอดบุหรี่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3195

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3195

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **