ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50160000-3199

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจิตลดา อรรคศรีวร (5609)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นได้อย่างชัดเจน จนสามารถควบคุมปัญหาให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนส่วนใหญ่ สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน เป็นเครือข่ายภาคประชาชน สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด

50160100/50160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดเขตธนบุรี จำนวน 1 ครั้ง 2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตธนบุรี กลุ่มเป้าหมายปัจจุบันมี 252 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-25)

100.00

25/06/2563 : ดำเนินโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดกิจกรรมแบบไม่ใช้งบประมาณ เช่นกิจกรรม “เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”(26 มิถุนายน) เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ปี 2563 จึงได้งดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และให้รณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทน เน้นแนวทาง “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” Save Zone, No New Face เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/05/2563 : ส่งคืนเงิน ในหมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวนเงิน 104,400 บาท เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีการรวมตัวกันของมวลชนได้

** ปัญหาของโครงการ :สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในลักษณะอื่น ที่ไม่ใช่การอบรม ประชุม หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-16)

30.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตธนบุรี เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตธนบุรี เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตธนบุรี เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-12)

30.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตธนบุรี เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-14)

30.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตธนบุรี กำหนดหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรม ประสานวิทยากร ประสานขอใช้สถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตธนบุรี โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เขตธนบุรี ปปส. ศอ.ปส.กทม. และผู้แทนภาคประชาชน มาร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ศึกษาข้อมูลโครงการและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3199

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3199

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **