ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) : 50160000-3200

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จิตลดา อรรคศรีวร (5608)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และเห็นความจำเป็นต้องหามาตรการเพื่อป้องกัน และระงับเหตุอันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชน ทำลายการผลิตของประเทศ ทำลายระบบการบริหารและการปกครอง ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนบั่นทอนเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ สำนักงานเขตธนบุรีในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2531 จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อันจะเป็นกำลังสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ โดยดำเนินการจัดอบรมจำนวน 5 วันแบบไม่พักค้าง ประกอบด้วยหลักสูตรภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรตามความจำเป็นกับสถานการณ์ของบ้านเมืองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

50160100/50160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฝึกอบรมมวลชนต่าง ๆ และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเป็นกำลังสนับสนุนแก่หน่วยงานของรัฐอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นหน่วยอาสาที่มีบทบาท หน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตธนบุรี หลักสูตรหลัก จำนวน 50 ราย 3.2 กำหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรตามความจำเป็นกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขต จากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารสูง หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-16)

100.00

16/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในวันที่ 6-8 มีนาคม และ 14-15 มีนาคม 2563 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 67 คน และมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 58 คน เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-25)

90.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในวันที่ 6-8 มีนาคม และ 14-15 มีนาคม 2563 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 67 คน และมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 58 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-12)

50.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในวันที่ 6-8 มีนาคม และ 14-15 มีนาคม 2563 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 67 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-14)

30.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 6-8 มีนาคม และ 14-15 มีนาคม 2563 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประสานวิทยากร ขอใช้สถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคู่มือในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) พร้อมประสานโรงเรียนวัดราชคฤห์เพื่อขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ศึกษาข้อมูลเตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ศึกษาข้อมูลเตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3200

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3200

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **