ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50160000-3201

สำนักงานเขตธนบุรี

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวจิตลดา อรรคศรีวร (5608)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และเห็นความจำเป็นต้องหามาตรการเพื่อป้องกัน และระงับเหตุอันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชน ทำลายการผลิตของประเทศ ทำลายระบบการบริหารและการปกครอง ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนบั่นทอนเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ สำนักงานเขตธนบุรีในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552 เล็งเห็นความสำคัญของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ซึ่งเสียสละปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนและช่วยเหลือราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อสนับสนุนงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตธนบุรีที่ปฏิบัติงาน

50160100/50160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรีได้รับบริการสาธารณะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประสานงาน สั่งการในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 4. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตธนบุรีที่ปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

1.เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ถูกต้องครบถ้วน ภายในวงเงิน 352,000 บาท 2.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-14)

35.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3201

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3201

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **