ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ : 50160000-3202

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล -ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สถานพยาบาลหลัก ตรวจรักษาโรคทั่วไป และภาวะฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ ชันสูตรโรคฯลฯ ลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการ 2. เพื่อให้ประชาชนที่มารับการบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย 3. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

-ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงอาคารเชิงแนวอนุรักษ์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมโครงสร้างต่าง ๆ -งานครุภัณฑ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-08-31)

87.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินเพื่อเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/07/2563 :ขออนุมัติขยายสัญญาและงดค่าปรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/06/2563 : ขออนุมัติขยายสัญญาและงดค่าปรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-28)

85.00

28/05/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายสัญญาและงดค่าปรับ ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 22 พ.ค.63 และตรวจรับงานวันที่ 27 พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-04-24)

78.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-03-30)

78.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-02-27)

78.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2 ผู้รับจ้างเก็บหน้างาน ทดสอบระบบต่างๆ ภายในอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-01-24)

78.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-12-19)

75.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาให้เป็นไปเนื้องานจริง พิจารณาเนื้องาน(เพิ่ม-ลด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3202

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3202

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **