ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50160000-3226

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

42

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 42

น.ส.ณัฐสุดา นุกูลกาญจนสาคร 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้กําหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง โดยมุ่งหวังให้เศรษฐกิจพื้นฐานภายในสังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนภายในชุมชน มีความมั่นคงทางการเงิน สนับสนุนการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว และส่งเสริมการออมเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งขึ้นแล้วใน 17 สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงภายในชุมชน จึงเห็นควรจัดโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ความรู้และให้คําปรึกษาแนะนําเชิงรุกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนในพื้นที่ของเขตธนบุรี ให้สามารถเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินของตนเองและครอบครัว อันเป็นการน้อมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แขวงทั้ง 7 แขวงของสำนักงานเขตธนบุรี ได้รับความรู้ด้านการบริหารเงินออม สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว ให้สามารถเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินที่ดี อันเป็นการน้อมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต

เป้าหมายของโครงการ

ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ภาคสนามเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แขวงทั้ง 7 แขวง ของสำนักงานเขตธนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-19)

42.00

19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-23)

17.00

23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3226

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3226

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **