ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50160000-3228

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

42

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 42

นายสมเกียรติ สกุลแก้ว 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนจากต่างจังหวัดอพยพเพื่อเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดชุมชนแออัดและปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นการยากแก่การป้องกันและแก้ไข ประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุมด้านอบายมุข และอาชญากรรม สำนักงานเขตธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จึงได้ส่งเสริมให้มีลานกีฬาสำหรับเต้นแอโรบิคในพื้นที่เขต จำนวน 4 ลาน ดังนี้ 1. ลานแอโรบิคชุมชนรวมน้ำใจพระราม 3 2. ลานแอโรบิคชุมชนวัดกันตทาราราม (BRT) 3. ลานแอโรบิคลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 4. ลานแอโรบิคใต้สะพานตลาดพลู

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี - เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคให้กับชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-19)

42.00

19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เขตธนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-23)

17.00

23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3228

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3228

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **