ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50170000-3266

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณวัญนา, คุณไตรรัตน์ โทร. 5073

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาจราจร ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าชคาร์บอนไดร์ออกไซด์ปลดปล่อยก๊าชออกซิเจน อีกทั้งเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

50170600/50170600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว - เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม - เพื่อลดมลพิษทางอากาศ - เพื่อช่วยฟื้นความสมดุลทางธรรมชาติ - เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ประดับตกแต่งต้นไม้ริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา ขนาดความยาว 1,400 เมตร 1.1 ติดกล้วยไม้ตามลำต้นไม้ใหญ๋ จำนวน 61 ต้น 1.2 ติดต้นเดปตามต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น 2. ประดับตกแต่งต้นไม้ถนนประชาธิปก ขนาดความยาว 1,800 เมตร 2.1 ติดกล้วยไม้ตามลำต้นไม้ใหญ๋ จำนวน 61 ต้น 2.2 ติดต้นเดปตามต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น 3. ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มต้นไม้ในสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพะรปกเกล้า พื้นที่ 8 ไร่ 3.1 ปลูกซ่อมต้นไม้จำนวน 50 ต้น 3.2 ปลูกเพิ่มเติมไม้พุ่ม 4. ปลูกต้นไม้ริมคลองพนาโรจน์ ขนาดความยาว 170 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-17)

90.00

17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. ประดับตกแต่งต้นไม้ริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา ขนาดความยาว 1,400 เมตร 1.1 ติดกล้วยไม้ตามลำต้นไม้ใหญ๋ จำนวน 61 ต้น 1.2 ติดต้นเดปตามต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น 2. ประดับตกแต่งต้นไม้ถนนประชาธิปก ขนาดความยาว 1,800 เมตร 2.1 ติดกล้วยไม้ตามลำต้นไม้ใหญ๋ จำนวน 61 ต้น 2.2 ติดต้นเดปตามต้นไม้ใหญ่ จำนวน 61 ต้น 3. ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มต้นไม้ในสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพะรปกเกล้า พื้นที่ 8 ไร่ 3.1 ปลูกซ่อมต้นไม้จำนวน 50 ต้น 3.2 ปลูกเพิ่มเติมไม้พุ่ม 4. ปลูกต้นไม้ริมคลองพนาโรจน์ ขนาดความยาว 170 เมตร ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/07/2563 : ดำเินนการกลูกต้นไม้เพื่อจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณริมคลองพนาโรจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุและต้นไม้ในตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อ รอประกาศผู้ชนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ และจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานเอกชนจำนวน 2 แห่ง เพื่อขอเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ 2 งานหรือ 800 ตารางเมตร ได้แก่ โรงแรมแมกโนเลียร์ ฯ ขนาดพื้นที่ 1 งานหรือ 400 ตารางเมตร และห้างสรรพสินค้าIcon siam ขนาดพื้นที่ 1 งาน หรือ 400 ตารางเมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและทำหนังสือขอความร่วมมือส่งไปยังเอกชนในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อตามโครวการและสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอเงินประจำงวดที่ 2 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-12)

20.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู๋ระหว่างขอเงินงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:มอบหมายภาระกิจให้เจ้าหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:มอบหมาภารกิจให้เจ้าหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:มอบหมาภารกิจให้เจ้าหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3266

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3266

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0815

ตัวชี้วัด : 7 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **