ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50170000-3266

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

คุณวัญนา, คุณไตรรัตน์ โทร. 5073

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาจราจร ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าชคาร์บอนไดร์ออกไซด์ปลดปล่อยก๊าชออกซิเจน อีกทั้งเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

50170600/50170600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว - เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม - เพื่อลดมลพิษทางอากาศ - เพื่อช่วยฟื้นความสมดุลทางธรรมชาติ - เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. เปลี่ยนต้นไม้สวนถนนกรุงธนบุรี ขนาดพื้นที่ 790 ตร.ม. 2 เปลี่ยนต้นไม้สวนถนนเจริญนคร ขนาดพื้นที่ 350 ตร.ม. 3. ปลูกซ่อมต้นไม้บริเวณถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตขนาดพื้นที่ 30 ตรม. 4. ตั้งประดับต้นไม้บนอาคารและบริเวณสำนักงานเขต ขนาดพื้นที่ 300 ตร.ม 5. ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใตจ้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขนาดพื้นที่ 20 ไร่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุและต้นไม้ในตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อ รอประกาศผู้ชนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ และจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานเอกชนจำนวน 2 แห่ง เพื่อขอเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ 2 งานหรือ 800 ตารางเมตร ได้แก่ โรงแรมแมกโนเลียร์ ฯ ขนาดพื้นที่ 1 งานหรือ 400 ตารางเมตร และห้างสรรพสินค้าIcon siam ขนาดพื้นที่ 1 งาน หรือ 400 ตารางเมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและทำหนังสือขอความร่วมมือส่งไปยังเอกชนในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อตามโครวการและสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอเงินประจำงวดที่ 2 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-12)

20.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู๋ระหว่างขอเงินงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:มอบหมายภาระกิจให้เจ้าหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:มอบหมาภารกิจให้เจ้าหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:มอบหมาภารกิจให้เจ้าหน้าที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3266

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3266

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0815

ตัวชี้วัด : 7 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **