ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจหาพื้นที่ตามนิยามฯ และรายงาน สสล. : 50170000-3267

สำนักงานเขตคลองสาน

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

คุณวัญนา, คุณไตรรัตน์ โทร. 5073

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวของสำนักงานเขตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานเขตประสบปัญหาการหาพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ/ สวนหย่อม ในอนาคตมีแนวโน้มอาจจัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาเป็นสวนฯได้อีกแต่ไม่มากนัก สำนักงานเขตจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสำรวจพื้นที่ว่างที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงและขอใช้พื้นที่กับเจ้าของที่ดินในการจัดทำเป็นสวนหย่อมในอนาคตได้

50170600/50170600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อกรุงเทพมหานคร ตามแบบ สสล.01-1 - เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสานให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

- รายงานพื้นที่สีเขียวตามแบบ สสล01-1 ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม 3 เดือน/ครั้ง - จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่สีเขียวตามข้อมูลที่ปรากฏ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน รายงานผลครั้งที่ 1
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน รายงานผลครั้งที่ 2
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน รายงานผลครั้งที่ 3
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สำรวจพื้นที่ดำเนินงาน รายงานผลครั้งที่ 4
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3267

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3267

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0815

ตัวชี้วัด : 7 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **