ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50170000-3270

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณนงลักษณ์ โทร. 5057

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองสานร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม” 2. กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” 3. กิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 4. กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมและนำหลักธรรมที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี 4. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยในในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรม “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม” ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน 2. กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพ่อแห่งชาติ โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน 3. กิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน 4. กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ โดยมีเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-17)

100.00

17/08/2563 : งดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรม 1.“วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2.“วันแม่แห่งชาติ”

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/07/2563 : งดจัดกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-15)

60.00

15/06/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-20)

55.00

20/05/2563 : เตรียมการจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บรรเทาลงจนสามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-13)

55.00

13/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-12)

50.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-28)

45.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-22)

40.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรม “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ การทำบุญถวายภัตตาหารเช้า การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การจำหน่ายสินค้าอาหาร การสาธิตงานด้านศิลปวัฒนธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-13)

5.00

13/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3270

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3270

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **