ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบันทึกตำแหน่งเลขหมายประจำบ้าน : 50170000-3271

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชุมพล เอมเจริญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองสานเป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายทะเบียนมีภารกิจหน้าที่ให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย อีกทั้งยังมีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน กรณีมีการรื้อถอนหรือปลูกสร้างใหม่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนดในระบบ BMA GIS ONLINE โดยนำระบบข้อมูลการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและระบบข้อมูลการกำหนดบ้านเลขที่มาดำเนินการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว

50170200/50170200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสามารถค้นหาตำแหน่งการลงจุดการออกเลขหมายประจำบ้านได้อย่างรวดเร็ว ๒. เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๓. เพื่อให้ข้อมูลการออกเลขหมายประจำบ้านของสำนักงานเขตคลองสานถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้การค้นหาตำแหน่งและการกำหนดเลขหมายประจำบ้านเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขตคลองสาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-30)

72.00

30/06/2563 : มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-29)

64.00

29/05/2563 : มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-30)

56.00

30/04/2563 : ไม่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-31)

32.00

31/1/2563 : มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-28)

24.00

28/12/2562 : มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-29)

16.00

29/11/2562 : มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-01)

10.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการออกเลขหมายประจำบ้านในเดือน ตุลาคม 62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบักทึกตำแหน่งเลขหมายประจำบ้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการบันทึกตำแหน่งเลขหมายประจำบ้าน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3271

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3271

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **