ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50170000-3272

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายการคลัง (สายสุนีย์ฯ โทร.5080)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

50170800/50170800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 87.72 % คิดเป็นเงิน 231,227,229.89 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-08-28)

69.00

28/08/2563 : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 68.16 % คิดเป็นเงิน 189,001,071.85 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-07-29)

62.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 61.13 % คิดเป็นเงิน 176,672,827.52 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 59.35 % คิดเป็นเงิน 171,535,021.37 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-05-28)

51.00

28/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 50.19% คิดเป็นเงิน 145,270,352.46 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-04-28)

43.00

28/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 42.95 % คิดเป็นเงิน 128,052,245.27 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.87 (2020-03-26)

36.87

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 36.87% คิดเป็นเงิน 110,920,900.89 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.88 (2020-02-27)

25.88

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 25.88 คิดเป็นเงิน 77,860,124.91 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.31 (2020-01-27)

19.31

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 19.31 % คิดเป็นเงิน 58,071,409.08 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.05 (2019-12-26)

13.05

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 13.05% คิดเป็นเงิน 39,257,871.20 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.17 (2019-11-28)

6.17

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.17 % คิดเป็นเงิน 18,355,712.34 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.79 (2019-10-25)

4.79

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.79 บาท คิดเป็นเงิน 14,019,617.14 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือน ตุลาคม 2562
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนพฤศจิกายน 2562
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนธันวาคม 2562
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนมกราคม 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนมีนาคม 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนเมษายน 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนพฤษภาคม 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนมิถุนายน 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนกรกฎาคม 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนสิงหาคม 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายฯ เดือนกันยายน 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3272

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3272

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0822

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.7200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.42

100 / 100
2
36.87

100 / 100
3
59.35

100 / 100
4
87.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **